health update

coronavirus (COVID-19)

Find out how and where to get tested for COVID-19 at cohealth.

For general information about COVID-19 call the Victorian Government’s dedicated hotline on 1800 675 398. You can ask for an interpreter in your language.

Some appointments and health services will stop or change to reduce the risk of transmission. For more information, go to cancellations and appointments.

Who we are – Persian

کوهلت یک سازمان بهداشتی و مردمی است که خدمات حیاتی بهداشتی و حمایتی در سطح محلی، از جمله خدمات پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، بهداشت روانی، و مشاوره، و بسیاری از خدمات تخصصی بهداشتی را در سراسر مرکز تجاری ملبورن، و محله های شمالی و غربی ارائه می نماید.

کسانی که از خدمات کوهلت استفاده می کنند اغلب با محرومیت های عمده بهداشتی مواجه شده، و نیازهای مداوم و پیچیده بهداشتی وحمایتی دارند، و به طور مکرر در معرض خطر افتادن در شکافی هستند که در خدمات بهداشتی و سامانه اعتباری آن وجود دارد.

کوهلت با ارائۀ گستره وسیعی از خدمات با کیفیت بالا و هزینه کم در زمینه مراقبت های بهداشتی و حمایتی در دسترس، و نیز پاسخگوی نیاز های مردم می باشد. کوهلت مروج بهداشت و نیکبودی است، از ناخوشی ها پیشگیری می نماید و بیماری ها را بهتر اداره می نماید، و از جانبداران مشتاق بهبود دستیابی همۀ مردم به مراقبت های بهداشتی می باشد.

Background branding image of roads representing community