health update

Who we are – Persian

کوهلت یک سازمان بهداشتی و مردمی است که خدمات حیاتی بهداشتی و حمایتی در سطح محلی، از جمله خدمات پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، بهداشت روانی، و مشاوره، و بسیاری از خدمات تخصصی بهداشتی را در سراسر مرکز تجاری ملبورن، و محله های شمالی و غربی ارائه می نماید.

کسانی که از خدمات کوهلت استفاده می کنند اغلب با محرومیت های عمده بهداشتی مواجه شده، و نیازهای مداوم و پیچیده بهداشتی وحمایتی دارند، و به طور مکرر در معرض خطر افتادن در شکافی هستند که در خدمات بهداشتی و سامانه اعتباری آن وجود دارد.

کوهلت با ارائۀ گستره وسیعی از خدمات با کیفیت بالا و هزینه کم در زمینه مراقبت های بهداشتی و حمایتی در دسترس، و نیز پاسخگوی نیاز های مردم می باشد. کوهلت مروج بهداشت و نیکبودی است، از ناخوشی ها پیشگیری می نماید و بیماری ها را بهتر اداره می نماید، و از جانبداران مشتاق بهبود دستیابی همۀ مردم به مراقبت های بهداشتی می باشد.

Background branding image of roads representing community