health update

Chào mừng quý vị đến với cohealth

Quý vị kỳ vọng những gì nơi chúng tôi – quyền hạn của quý vị

Sử dụng: Quý vị có thể sử dụng các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của mình.

An toàn: Quý vị có thể kỳ vọng nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao và an toàn do nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp, thông thạo và có năng lực đảm nhiệm.

Tôn trọng: Chúng tôi chăm sóc theo cách tôn trọng quý vị và nguồn gốc văn hoá, tín ngưỡng, giá trị, cá tính, giới tính, xu hướng tình dục, ngoại hình và nhân dạng của quý vị. Quý vị có thể đi cùng người hỗ trợ (bạn bè, thân nhân) đến cohealth.

Giao tiếp: Quý vị có thể kỳ vọng nhận được thông tin liên lạc cởi mở, kịp thời và phù hợp về việc chăm sóc sức khoẻ mà quý vị có thể hiểu, bao gồm thông tin về dịch vụ, lập kế hoạch dịch vụ, các cách thức điều trị và chi phí. Quý vị có thể sử dụng thông dịch viên nếu cần.

Tham gia: Quý vị có thể tham gia vào việc ra các quyết định và các lựa chọn về dịch vụ chăm sóc và về hoạch định dịch vụ y tế của quý vị.

Chúng tôi kỳ vọng những gì nơi quý vị – trách nhiệm của quý vị

Tôn trọng: Điều quan trọng là quý vị phải tôn trọng mọi người và tài sản tại dịch vụ của chúng tôi bất kể địa vị xã hội, giới tính, chủng tộc, xu hướng tình dục, tôn giáo, chính kiến, bệnh tâm thần hay bất kỳ yêu cầu ra vào nào khác.

Giao tiếp: Cho chúng tôi biết thông tin chính xác và đúng để chúng tôi có thể giúp quý vị và báo cho chúng tôi biết nếu quý vị không thể đến dự cuộc hẹn (thông báo trước ít nhất 24 giờ)

Bảo mật: Chúng tôi yêu cầu quý vị tôn trọng sự riêng tư của người khác, bao gồm thông tin được thảo luận trong các chương trình nhóm.

An toàn: Chúng tôi yêu cầu quý vị cư xử sao cho quý vị và những người khác được an toàn khi đến với chúng tôi hoặc khi quý vị ở với nhân viên chúng tôi.

Quý vị có quyền được

sử dụng thông dịch viên

Muốn có thông dịch viên miễn phí, quý vị có thể gọi số131 450 và yêu cầu họ gọi cho chúng tôi:

Collingwood, Fitzroy, Melbourne CBD – 9448 5528

Kensington, North Melbourne, Niddrie – 9448 5520

Footscray, Braybrook, Werribee, Melton – 9448 5502

Nếu có thắc mắc về các dịch vụ sức khỏe tâm thần, gọi số – 9448 6314

Có người bênh vực

Quý vị có thể chọn để đi cùng thân nhân hoặc bạn bè khi quý vị đến sử dụng dịch vụ của cohealth. Các dịch vụ bênh vực chính thức khác có thể giúp đỡ quý vị hoặc nếu quý vị muốn, họ sẽ nói chuyện với chúng tôi thay mặt quý vị.

Ủy viên Đặc trách Khiếu nại Y tế

1300 582 113

Ủy viên Đặc trách Khiếu nại Y tế Tâm thần

1800 246 054

Ủy viên Đặc trách Dịch vụ Người Khuyết tật

1800 677 342

Ủy ban Cơ hội Bình đẳng và Nhân quyền Tiểu bang Victoria

1300 292 153

Background branding image of roads representing community